Obchodní podmínky KASAmax EU s.r.o (dále jen „OP KASAmax“)

1. DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1.1          Společnost je obchodní korporace KASAmax EU s.r.o., IČ: 269 58 066, se sídlem Křídlovická 42/26, 603 00 Brno, zapsaná  v obchodním  rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 48189.

1.2          Partner je obchodní korporace Mobile app s.r.o., IČ: 043 49 351, se sídlem Štolcova 755/24b, 618 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 89480.

1.3          Zákazník je jakákoli obchodní  korporace  nebo  podnikající fyzická osoba, která si zakoupila nebo užívá produkt společnosti / partnera. Pro vyloučení pochybností se má za to, že každá osoba identifikující se vůči společnosti / partnerovi pod svým IČ se považuje za podnikatele. Zákazníkem ve smyslu tohoto ustanovení se stává i nabyvatel, na něhož byla licence k softwaru převedena původním zákazníkem za podmínek obsažených v čl. 4.3 OP KASAmax.

1.4          Software je datový soubor obsahující počítačový program společnosti / partnera a dále také všechny dosavadní aktualizace a upgrady, které  byly společností / partnerem zákazníkovi k základnímu softwaru nabídnuty. Software není předmětem koupě, poskytováno je pouze právo k jeho užívání - licence.

1.5          Aktualizace jsou společností / partnerem průběžně bezplatně vydávané novější verze softwaru, na něž je zákazník vždy upozorněn prostřednictvím e-mailu a jejichž zavádění je povinné.

1.6          Upgrade je zvláštním placeným nástrojem rozšíření softwaru zavádějícím doplňkové funkce, žádný upgrade softwaru přitom není povinný a jeho absence nemá vliv na řádné fungování softwaru

1.7          Hardware je jakékoli fyzické zboží dodané společností / partnerem zákazníkovi (např. tablet, tiskárna, či USB čtečka čárových kódů).

1.8          Služby jsou úkony vykonávané za danou činnost odpovědným pracovníkem společnosti, partnera nebo subdodavatelem pro zákazníka.

1.9          Produkt je souhrnný pojem pro veškerý hardware, software a služby společnosti / partnera. Aktuální informace  o jednotlivých produktech nabízených společností / partnerem jsou uvedeny na webových stránkách www.kasamax.cz.

1.10        Zástupce je obchodní zástupce nebo zaměstnanec společnosti / partnera, jehož prostřednictvím si může zákazník objednat zvolený produkt společnosti / partnera.

1.11        Licenční smlouva je smlouva uzavřená mezi společností / partnerem a zákazníkem, na základě níž je zákazníkovi poskytnuta licence k užívání softwaru na dobu neurčitou. Jako taková je smlouva obsažena v rámci OP KASAmax a zákazníkem odsouhlasena mechanismem uvedeným v čl. 3 OP KASAmax.

1.12        Smluvními stranami jsou společnost / partner na straně jedné a zákazník na straně druhé. Obě smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že jednají v přímé souvislosti se svým podnikáním. Zda je smluvní stranou vedle zákazníka společnost nebo partner je vždy dáno na základě objednávky zákazníka nebo již existujícího smluvního vztahu.

1.13        Smluvní vztah je právní vztah mezi společností / partnerem a zákazníkem založený OP KASAmax.

1.14        Ceník je přehled cen jednotlivých produktů společnosti i partnera a jejich kombinací. Aktuální verze ceníku je vždy dostupná na webových stránkách společnosti www.kasamax.cz a v písemné podobě  rovněž u zástupců společnosti nebo partnera. Veškeré ceny produktů jsou uvedeny bez DPH, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.15        Technická podpora je služba poskytovaná na základě smlouvy zákazníkovi, dále specifikovaná dle konkrétního typu technické podpory.

1.16        Účet společnosti je bankovní účet č. 172576970/0600 vedený u MONETA Money Bank.

1.17        ZOOÚ je zákon č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1          OP KASAmax upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s prodejem produktů a poskytováním licence pro užívání softwaru. 

2.2          Předmětem OP KASAmax je dále závazek společnosti / partnera udělit zákazníkovi formou licence oprávnění k výkonu práva užívat software a zároveň závazek zákazníka uhradit odměnu za poskytnutí licence dle Ceníku a dodržovat podmínky užívání softwaru uvedené v rámci OP KASAmax.

2.3          Souhlasem s OP KASAmax vyjadřuje zákazník souhlas s veškerými jejich ustanoveními. Odchylná ujednání v objednávce mají přednost před ustanoveními OP KASAmax.

3. SOUHLAS S OP KASAMAX, PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

3.1          Zákazník je oprávněn objednat produkty společnosti různými způsoby, a to:

a)      písemnou objednávkou doručenou na adresu sídla společnosti

b)      naskenovanou objednávkou doručenou na e-mailovou adresu obchod@kasamax.cz

c)      elektronickou objednávkou prostřednictvím webových stránek společnosti www.kasamax.cz

d)      prostřednictvím telefonu za podmínky, že budou dohodnuty a zákazníkem i zástupcem společnosti odsouhlaseny veškeré podstatné náležitosti popsané v čl. 3.2 OP KASAmax

3.2     Za podstatné náležitosti v objednávce smluvní strany považují tyto údaje:

a)      identifikace zákazníka - obchodní firma, IČO, sídlo / místo podnikání, e-mail zákazníka, jméno osoby zastupující zákazníka, telefon

b)      název produktu, příp. jeho varianta

c)      cena  a  způsob  platby za produkt společnosti

3.3  Zákazník má možnost bezplatného stažení trial verze vybraného softwaru partnera prostřednictvím webových stránek Google Play a AppStore.

 3.4   OP KASAmax jsou odsouhlaseny v okamžiku, kdy:

a)         zákazník seznámení a souhlas s OP KASAmax potvrdí v rámci nákupu prostřednictvím e-shopu společnosti

b)       zákazník seznámení a souhlas s OP KASAmax potvrdí po zahájení instalačního procesu při zadání svého unikátní licenční kódu

c)       zákazník seznámení a souhlas s OP KASAmax potvrdí při převzetí produktu            

nebo

d)      zákazník nainstaluje na mobilní zařízení trial verzi softwaru dle čl. 3.3 OP KASAmax 

3.5          Zákazník v souladu s § 26 odst. 3 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů souhlasí s tím, aby společnost / partner vyhotovili daňový doklad - fakturu elektronicky nebo v papírové podobě. Zákazník souhlasí rovněž s tím, aby mu daňové doklady - faktury byly po odsouhlasení OP KASAmax k softwaru, zasílány pouze na jeho e-mail či osobně předány.

3.6          Cena  za  produkt je  v případě  první platby splatná nejpozději do 14 dnů od vystavení faktury, není-li na faktuře uvedeno jiné datum splatnosti, a to:

a)       bezhotovostně převodem na účet společnosti

b)      v hotovosti při převzetí zboží

c)       prostřednictvím platební brány (kreditní / debetní kartou)

3.7          Zákazník souhlasí, že na platby evidované v rámci EET dle zákona o evidenci tržeb (zákon č. 112/2016 Sb.) obdrží účtenku v elektronické formě a to na e-mailovou adresu uvedeno v rámci objednávky.

3.8          Společnost i partner jsou plátci daně z přidané hodnoty. Společností i partnerem bude k cenám účtována daň  z  přidané hodnoty  v  aktuální  výši  v okamžiku zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Cena včetně DPH zahrnuje DPH ve výši platné ke dni akceptace objednávky.

3.9          Každá platba, kterou zákazník provede ve prospěch společnosti / partnera, se započítává nejdříve na úhradu příslušenství a až poté na úhradu ceny produktu.

3.10        Zákazník obdrží unikátní licenční kód k softwaru na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce softwaru do 24 hodin od uhrazení ceny za licenci k softwaru na dobu neurčitou způsobem dle čl. 3.6 OP KASAmax nebo vytištěný společně s instalací.K trial verzi softwaru dle čl. 3.3 OP KASAmax licenční kód poskytován není.

3.11        Zákazníkovi je poskytnuta licence k užívání softwaru za cenu uvedenou v rámci Ceníku na stránkách společnosti. Tato licence je mu dodána v elektronické podobě nebo na instalačním médiu. 

3.12        Ceny za produkty společnosti i partnera mohou být v rámci marketingových akcí či speciálních nabídek poníženy ve formě slevy pro zákazníka vždy pouze jednou a to ve výši odpovídající nárokovatelné slevě nejvyšší, nesčítají se.

4. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

4.1          Zákazník je oprávněn software využívat výhradně pro svoji potřebu a pouze k takovému účelu, k němuž je určen.

4.2          Zákazník bere na vědomí, že software je vlastnictvím společnosti spolu s partnerem a jako takový je předmětem zákonné autorskoprávní ochrany.

4.3          Zákazníkovi není dovoleno jakýmkoli způsobem do softwaru zasahovat, činit v něm jakékoli změny nesouvisející se zákaznickým nastavením, vytvářet kopie, rozmnoženiny či napodobeniny softwaru nebo jakýmkoli způsobem narušovat jeho funkčnost. Zákazník dále není oprávněn licenci k softwaru pronajmout nebo převést bez předchozího písemného souhlasu společnosti / partnera.

4.4          Poskytnutá licence platná na území České republiky je určena pouze pro jedno zařízení (stacionární i mobilní) a dále nepřevoditelná, nevýhradní a je poskytována pouze v rozsahu sloužícímu k řádnému užívání softwaru zákazníkem.

4.5          V případě zájmu zákazníka provede zástupce společnosti / partnera instalaci a základní nastavení softwaru za cenu objednané služby nebo za úplatu ve výši dle aktuálně platného ceníku přímo v sídle či provozovně zákazníka.

4.6          Zákazník je povinen oznámit společnosti / partnerovi bez zbytečného odkladu následující skutečnosti:

a)       jakoukoliv změnu svých údajů, tzn. ve své obchodní firmě / jménu, sídle / místu podnikání, popř. v jiných údajích poskytnutých společnosti v souvislosti s OP KASAmax nebo jakoukoli její změnou anebo při provádění jakékoli služby poskytované společností / partnerem

b)       změnu   kontaktní   osoby, změnu   nebo  zánik zástupce  nebo jakéhokoli zmocnění, které zákazník udělil  a které může být uplatněno při jednání se společností / partnerem; tato povinnost se týká rovněž případného oprávnění zastupovat zákazníka, které dosud nebylo zapsáno do obchodního či jiného veřejného rejstříku případně obdobného zahraničního rejstříku

c)       jakékoli další skutečnosti a/nebo změny, o nichž lze důvodně předpokládat, že mohou mít podstatný vliv na poskytování softwaru společností /partnerem, či jakékoli změny nebo události, o nichž lze mít důvodně za to, že by mohly nepříznivě ovlivnit schopnost zákazníka plnit jeho povinnosti vůči společnosti / partnerovi (např. podání návrhu na zahájení insolvenčního či exekučního řízení vůči zákazníkovi atd.)

4.7          Zákazník je povinen se bez zbytečného odkladu seznámit s obsahem každé zprávy, kterou mu společnost / partner doručí a to včetně zpráv doručovaných na jeho e-mail.

4.8          Zákazník není oprávněn software užívat takovým způsobem, který by mohl zničit, deaktivovat, přetížit, narušit, poškodit nebo jinak omezit či ohrozit software či datovou síť, s níž zákazník při využívání softwaru pracuje, nebo který by mohl znemožnit, omezit či ohrozit využívání softwaru jinými zákazníky.

4.9          Zákazník není oprávněn užívat logo, název, obchodní firmu, či jiné údaje společnosti / partnera na jakýchkoliv svých propagačních nebo jiných materiálech bez předchozího písemného souhlasu společnosti / partnera.

4.10        Zákazník je povinen pravidelně zálohovat a archivovat data získaná prostřednictvím softwaru a následně provést kontrolu vytvoření bezchybné zálohy dat. Zákazník je rovněž povinen provést mimořádnou zálohy dat vždy v případě nutnosti zásahu v rámci technické podpory a to ještě před jeho provedením.

4.11        Zákazník bere na vědomí, že mu případným nevyužíváním softwaru nevzniká právo na jakoukoli kompenzaci, náhradu, slevu, či snížení ceny za licenci k softwaru, či vrácení jakéhokoli plnění ze strany společnosti / partnera.

4.12        Zákazník je povinen kontrolovat a provádět průběžné aktualizace softwaru. V případě neprovedení dvou po sobě jdoucích aktualizací ze strany zákazníka je jakákoliv další aktualizace možná teprve po zákazníkem hrazeném zásahu v rámci technické podpory.

5. PRÁVA A POVINNOSTI SPOLEČNOSTI

5.1     Vzhledem k povaze softwaru si společnost i partner vyhrazují právo na:

a)       změny softwaru za účelem jeho zkvalitnění

b)       změny technických parametrů softwaru, pokud to bude nutné pro jeho plnou funkčnost

5.2          Společnost i partner jsou oprávněni přerušit nebo omezit provoz softwaru na dobu nezbytně nutnou z důvodu údržby či opravy softwaru nebo v případě narušení bezpečnosti a integrity softwaru, ochrany dat, při zjištění  jeho ohrožení  nebo zranitelnosti, nebo na základě rozhodnutí státního orgánu, v období krizového stavu nebo z důvodu jiného důležitého veřejného zájmu. 

5.3          Společnost i partner jsou oprávněni omezit nebo přerušit provoz softwaru i bez předchozího upozornění zákazníka také v případě, že:

a)       zákazník je v prodlení plnění peněžitých závazků vůči společnosti / partnerovi v souvislosti s prodejem či poskytováním jejich produktů

b)       zákazník užívá další programy, který mohou negativně ovlivnit fungování softwaru, jeho integritu či kvalitu ve vztahu k ostatním zákazníkům

c)       existuje důvodné podezření, že zákazník poskytnutý software zneužívá (včetně užití pro větší počet zařízení, než k němuž je zákazník licencí oprávněn)

5.4          Jakmile by důvod omezení nebo přerušení provozu softwaru dle čl. 5.2 nebo čl. 5.3 OP KASAmax odpadl, společnost / partner fungování softwaru zákazníkovi bez zbytečného odkladu obnoví. Po dobu omezení nebo přerušení fungování softwaru  z důvodů dle čl. 5.2 nebo čl. 5.3  OP KASAmax hradí zákazník cenu za software v plném rozsahu. Společnost i partner mohou v případech, kdy byl provoz omezen či přerušen z důvodů dle čl. 5.3 OP KASAmax požadovat po zákazníkovi úhradu  nákladů spojených s opětovným zprovozněním softwaru.

5.5          Společnost i partner jsou oprávněni shromažďovat, zpracovávat a ukládat informace o využívání a činnosti softwaru.

6. OSOBNÍ, IDENTIFIKAČNÍ A PROVOZNÍ ÚDAJE ZÁKAZNÍKA

6.1          Zákazník souhlasem s OP KASAmax uděluje společnosti / partnerovi souhlas se shromažďováním, zpracováním a užitím osobních, identifikačních nebo provozních údajů, které společnosti / partnerovi sdělil v objednávce,  při odsouhlasení OP KASAmax, nebo které  jsou společností či partnerem shromážděny v souvislosti s využíváním softwaru společnosti / partnera zákazníkem k účelům uvedeným v OP KASAmax. Za osobní údaje jsou považovány zejména jméno, příjmení, titul, datum narození, případně rodné číslo / identifikační číslo, bydliště či jiná adresa uvedená zákazníkem, telefonní číslo, e-mailová adresa, údaje získané marketingovými průzkumy, informace o bankovním spojení či platební morálce apod. Za identifikační údaje jsou považovány zejména obchodní firma, název, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, telefonní číslo, e-mailová adresa, údaje získané marketingovými průzkumy, informace o bankovním spojení či o platební morálce atd. Za provozní údaje jsou považovány veškeré údaje shromážděné či zpracovávané společností / partnerem při využívání softwaru zákazníkem.

6.2          Osobní, identifikační a provozní údaje zákazníka jsou shromažďovány a zpracovávány zejména pro tyto účely:

a)       účel, pro který dal zákazník výslovný souhlas

b)       jakékoli použití přímo související se zajištěním řádné funkčnosti softwaru

c)       ochrana práv a oprávněných zájmů společnosti

d)       plnění povinností společnosti stanovených právními předpisy

e)       pro vnitřní potřebu společnosti nebo partnera, např. za účelem vytváření analýz, statistik, strategického plánování nebo inovace produktů

f)       pro zasílání informací o nových produktech společnosti / partnera, či informací, které souvisejí se stávajícími produkty

6.3          Zákazník souhlasí s tím, že jsou společnost i partner oprávněni zpracovávat osobní, identifikační a provozní údaje zákazníka a třídit je do jednotlivých kategorií za účelem nabízení produktů společnosti / partnera a produktů a služeb jiných subjektů nebo pro další obchodní a marketingové účely společnosti, partnera a jiných subjektů v rozsahu, v jakém byly zákazníkem poskytnuty v objednávce při souhlasu s OP KASAmax, či  v souvislosti  s využíváním  produktů společnosti / partnera.

6.4          Jestliže  není  zvláštním  zákonem  stanovena  delší  doba,  jsou osobní údaje zákazníka zpracovávány a uchovávány po dobu trvání licenční smlouvy a dále za podmínek stanovených ZOOÚ maximálně po dobu 5 let po ukončení souhlasu s OP KASAmax. Jestliže není zvláštním zákonem stanovena delší doba, jsou identifikační a provozní údaje zákazníka zpracovávány a uchovávány po dobu trvání souhlasu s OP KASAmax.

6.5          Osobní, identifikační a provozní údaje zákazníka jsou shromažďovány  a zpracovávány  přímo společností, partnerem, zástupci nebo  jiným  subjektem,  s nímž za tímto  účelem  společnost / partner uzavřel smlouvu (takovýto subjekt společnost / partner uvede na svých webových  stránkách)  a  to  v České republice,  v elektronické podobě automatizovaným nebo manuálním způsobem nebo v tištěné podobě manuálním způsobem.  Společnost i partner jsou oprávněni z osobních, identifikačních a provozních údajů zákazníka vytvářet databázi.

6.6          Zákazník prohlašuje, že:

a)      byl řádně informován o  shromažďování, zpracovávání a uchovávání osobních, identifikačních a provozních údajů  v rozsahu  a  pro účely, které jsou stanoveny v OP KASAmax

b)      byl informován o skutečnosti, že osobní, identifikační a provozní údaje mohou být poskytnuty osobám uvedeným v OP KASAmax, státním orgánům, pokud tato povinnost vyplývá z příslušných právních předpisů

c)       byl poučen o skutečnosti, že své osobní, identifikační a provozní údaje poskytnul a poskytuje společnosti i partnerovi dobrovolně, a že souhlas se zpracováním osobních údajů může odvolat písemným oznámením doručeným na adresu sídla společnosti nebo partnera

d)      jej tímto společnost i partner informují o jeho právu na přístup ke svým osobním údajům, které společnost / partner zpracovávají, a nároku na jejich opravu

6.7          Zákazník uděluje společnosti i partnerovi svůj souhlas s využíváním aplikací v rámci mobilního zařízení pro účely fungování softwaru společnosti / partnera.

7. DATA ULOŽENÁ ZAKAZNÍKEM

7.1          Společnost ani partner neprovádí kontrolu dat uložených či pořízených zákazníkem.

7.2          Z tohoto důvodu zákazník přebírá veškerou odpovědnost za bezpečnost uložených či pořízených dat. Zákazník se zavazuje postupovat v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, a to včetně získání souhlasu od třetích stran, je-li to nutné.

8. KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM, DORUČOVÁNÍ

8.1          Zákazník   uděluje  společnosti i partnerovi souhlas ke sdělování informací týkajících se přímo či nepřímo produktů a jejich poskytování, a to jak v písemné, tak v elektronické či telefonické formě. Souhlas může být zákazníkem odvolán, a to písemnou formou, přičemž odvolání musí být doručeno na adresu sídla společnosti / partnera.

8.2          Zákazník souhlasem s OP KASAmax výslovně souhlasí s tím, že jsou společnost i partner oprávněni pořizovat a uchovávat nahrávky a telefonické hovory, případně jakoukoli jinou komunikaci mezi smluvními stranami, vzniklou v souvislosti  s poskytováním či užíváním produktů, prostřednictvím libovolného technického prostředku a tento záznam  uchovávat po dobu trvání souhlasu a dále 5 let po jejím ukončení. Zákazník souhlasí s tím, aby společnost i partner prováděli záznamy komunikace mezi smluvními stranami bez dalšího předchozího upozornění. Společnost i partner se zavazují k ochraně zaznamenaných dat před jejich zneužitím.

 8.3          Zákazník doručuje zprávy a oznámení společnosti / partnerovi prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla společnosti / partnera.

8.4          Zprávy nebo oznámení zákazníka jsou doručeny v okamžiku, kdy se ocitnou ve sféře dispozice adresáta. Jestliže společnost / partner doručoval(a) zákazníkovi zprávu či oznámení na e-mail zákazníka, považují se za doručené v okamžiku, kdy byly řádně společností / partnerem odeslány. Skutečnost, že např. e-mail zaslaný zákazníkovi společností / partnerem byl doručen do nevyžádané pošty zákazníka (spam) a zákazník se s ním z tohoto důvodu neseznámil, nejde k tíži společnosti / partnera.

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

9.1          Společnost / partner poskytuje záruku na bezvadnou funkcionalitu produktů, přičemž v případě softwaru odpovídá pouze za funkčnost aktuálních verzí softwaru a to po dobu trvání souhlasu s OP KASAmax, jestliže nedošlo k porušení povinností zákazníkem. Společnost / partner také nezaručuje, že produkt splní všechny požadavky zákazníka. Záruka se nevztahuje a za vadu softwaru dále nelze považovat:

a)       případy, kdy je produkt používán v rozporu s dokumentací

b)       absenci vlastností či funkcí, které nejsou uvedeny v dokumentaci

c)       skutečnost, že software v sobě neobsahuje případné legislativní změny, pakliže není řádně aktualizován

c)       případy,  kdy je software provozován v rozporu s doporučenými systémovými požadavky uvedenými na webových stránkách společnosti / partnera

d)       případy,  kdy je software provozován na chybně nakonfigurovaném počítači nebo na chybně nastavené počítačové síti

e)      případy, kdy je software provozován spolu s programy jiných výrobců, které znemožňují jeho bezvadný chod

f)       případy, kdy provádí zákazník zásahy do databázových souborů pomocí jiných prostředků než dodaným softwarem

g)       případy, kdy zákazník svévolně provede jakýkoliv zásah do systému

h)       případy selhání systému v důsledku tzv. nekonzistentnosti dat zaviněné zákazníkem či v důsledku náhody (např. výpadek elektrického proudu)

i)        veškeré vady trial verze softwaru dle čl. 3.3 OP KASAmax

9.2          Strany sjednaly, že pokud bude produkt vadný, nemůže zákazník požadovat slevu z ceny, je-li vada odstranitelná a společnost / partner:

a)       je připraven takovou vadu odstranit

b)       bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady

c)       v přiměřeném čase vadu odstraní

9.3          Zákazník bere na vědomí, že společnost i partner zaručují řádnou funkčnost softwaru pouze na hardwaru dodaném společností / partnerem, provozovaném v operačním systému WINDOWS, iOS nebo Android.

9.4          Nárok na záruku zákazníkovi nevznikne, jestliže není software řádně registrován, aktualizován, nebo v případě, že zákazník řádně neplní své povinnosti vůči společnosti / partnerovi.

 9.5          Zákazník je povinen poskytnout společnosti / partnerovi veškerou součinnost potřebnou k odstranění vad produktu.

9.6          O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí společnost / partner zákazníka e-mailem nebo písemně.

10. REKLAMACE

10.1        Reklamaci produktů společnosti / partnera je možné uplatnit na provozovně KASAmaxEU s.r.o., Štolcova 24b, 618 00 Brno, Česká republika nebo u kteréhokoliv smluvního autorizovaného servisního partnera společnosti.

10.2        Reklamace musí obsahovat tyto náležitosti:

a)       identifikační údaje zákazníka, včetně uvedení kontaktu na kontaktní osobu zákazníka

b)       specifikace produktu a popis reklamované vady

c)       doklad o zakoupení produktu

10.3        Záruční doba produktu je uvedena na dodacím listě nebo vychází z platné legislativy. Záruční doba při prodeji zboží podnikatelským subjektům je stanovena na 12 měsíců.

10.4        Reklamované vady produktu budou prověřeny. O výsledku šetření bude zákazník informován e-mailem nebo písemně. V případě, že reklamace bude uznána jako oprávněná, bude zákazníkovi bezplatně provedena oprava produktu.

 10.5        Lhůta pro vyřízení reklamace je stanovena dle platné legislativy. Při reklamaci zboží právnickým subjektem může reklamace přesáhnout dobu 30dní.

10.6        Jestliže nelze prokázat, že vada produktu byla způsobena společností / partnerem, či v případě neoprávněné reklamace produktu, bude zákazníkovi účtována činnost spojená se zjišťováním příčiny, ověřováním nebo odstraňováním vady uváděné zákazníkem, a to podle ceníku platného v době provádění těchto úkonů.

11. NÁHRADA ÚJMY 

11.1        Společnost ani partner nenesou odpovědnost za újmu, která vznikla v důsledku porušení povinností zákazníka vyplývajících z OP KASAmax, nebo jestliže zákazník svým zaviněným jednáním přispěl ke vzniku újmy (zejména pak porušením povinnosti aktualizace softwaru a zálohování dat, či zaviněním nekonzistentnosti dat).

11.2        Společnost ani partner nenesou odpovědnost za újmu, která vznikla v důsledku přerušení či omezení provozu softwaru z důvodů uvedených v čl. 5.2 a čl. 5.3 OP KASAmax.

11.3        Společnost  ani partner nenesou  odpovědnost  za  újmu  vzniklou  v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Za okolnost vylučující odpovědnost společnosti je mezi smluvními stranami považována i vada prostředku komunikace na dálku (např. internetové spojení) používaného zákazníkem, společností,či partnerem nebo selhání kteréhokoli technického prostředku, které společnost ani partner nezavinili.

 11.4        Společnost ani partner nenesou odpovědnost za újmu vzniklou v souvislosti s užíváním trial verze produktů dle čl. 3.3 OP KASAmax.

11.5        Společnost ani partner neodpovídají za ztrátu či poškození dat, která nebyla zákazníkem správně zálohována.

11.6        Společnost ani partner nenesou odpovědnost za  ušlý zisk zákazníka ani za žádné speciální, nepřímé, ekonomické nebo následné ztráty zákazníka.

11.7        Společnost ani partner neodpovídají za újmu, která nevznikne v bezprostřední souvislosti s porušením právní povinnosti společnosti / partnera.

11.8        Celková případná odpovědnost společnosti / partnera za újmu je omezena na částku rovnající se ceně bez DPH, kterou zákazník společnosti / partnerovi uhradil za produkt či softwarovou licenci, a to maximálně za posledních dvanáct měsíců užívání softwaru před uplatněním daného nároku vůči společnosti / partnerovi ze strany zákazníka.

11.9        Společnost   ani partner nenesou   odpovědnost   za   opožděné   dodání produktu nebo jeho neposkytnutí z důvodů, které jsou objektivně mimo jejich kontrolu.

11.10      Zákazník je srozuměn se skutečností, že komunikace mezi společností / partnerem a zákazníkem není šifrována ani jinak zabezpečena proti přístupu třetích osob, nestanoví-li OP KASAmax jinak. Společnost ani partner v této souvislosti nenesou odpovědnost za jakoukoli újmu vzniklou v důsledku neoprávněného přístupu třetí osoby  k elektronické  komunikaci mezi společností / partnerem a zákazníkem.

11.11      Společnost  ani partner nenesou odpovědnost za řádné doručení e-mailu na e-mailovou adresu zákazníka a neodpovídají za újmu, která zákazníkovi v důsledku neseznámení se s e-mailem od společnosti / partnera vznikla, např. z důvodu, že e-mail zaslaný společností nebo partnerem zákazníkovi byl doručen do nevyžádané pošty zákazníka (spam). Zákazník nese odpovědnost za kontrolu veškerých složek svého e-mailu, jakož i za udržování dostatečné kapacity tohoto e-mailu.

11.12      Společnost  ani partner neodpovídají  za  újmu  vzniklou  v důsledku  výpadku systému elektronické evidence tržeb nebo, ať už částečnou  či  úplnou, nefunkčnost jakýchkoliv součástí systému elektronické evidence tržeb na straně Ministerstva financí České republiky či Finanční správy.

11.13      Společnost ani partner neodpovídají za újmu vzniklou v důsledku chyb či nesrovnalostí v procesech v rámci systému elektronické evidence tržeb zajišťovaných Ministerstvem financí České republiky či Finanční správou, ať už samostatně nebo ve spolupráci se zákazníkem (např. certifikace, výsledné zobrazení dat,…)

 11.14      Společnost ani partner nenesou odpovědnost  za kompatibilitu  softwaru s elektronickým vybavením či programy zákazníka v případě, že si zákazník neobjednal kompletní balíček produktů nabízených společností / partnerem, či nedodržuje pokyny k užívání produktů stanovené společností, partnerem nebo příslušným výrobcem.

12. TRVÁNÍ  LICENČNÍ SMLOUVY

12.1        Licence se dle OP KASAmax sjednává na dobu neurčitou. Za sjednanou dobu je vždy považována doba ode dne aktivace licence softwaru zákazníkem.

12.2        V případě, že zákazník nedodrží podmínky stanovené společností / partnerem pro poskytnutí slevy, nebo smluvní vztah vzniklý na základě OP KASAmax skončí  před sjednanou dobou z jakéhokoli důvodu, vyjma odstoupení od OP KASAmax zákazníkem ze sjednaných důvodů, zašle společnost / partner zákazníkovi dodatečné vyúčtování ceny, v němž bude zákazníkovi doúčtován rozdíl mezi cenou v plné výši, jak byla uvedena v objednávce bez zohlednění slevy a cenou po slevě, která byla zákazníkem uhrazena, a to za poměrnou část sjednané doby od prvního dne této sjednané doby do dne zániku licenční smlouvy. Tento rozdíl v ceně je zákazník povinen společnosti / partnerovi uhradit do data uvedeného na příslušném vyúčtování.

12.3        Licenční smlouva zaniká výpovědí licenční smlouvy z důvodů uvedených  v čl. 12.4 a 12.5 OP KASAmax

12.4        Zákazník je oprávněn vypovědět OP KASAmax, jestliže je software nefunkční z důvodů  zaviněných výhradně společností / partnerem po dobu delší než 30 dnů. Za nefunkční se software považuje, pakliže jej nelze spustit a řádně užívat, nikoliv trpí-li pouze minoritní odstranitelnou vadou.Výjimkou jsou trial verze softwaru dle čl. 3.3 OP KASAmax, na něž se toto ustanovení nevztahuje.

12.5        Společnost i partner můžou vypovědět OP KASAmax, jestliže:

a)       je zákazník v prodlení plnění peněžitých závazků vůči společnosti / partnerovi v souvislosti s prodejem či poskytováním jejich produktů po dobu delší než 10 dnů, ačkoliv byl na tuto skutečnost upozorněn

b)       zákazník při souhlasu s OP KASAmax uvedl nepravdivé údaje

c)       zákazník neposkytl společnosti / partnerovi součinnost nutnou pro řádné plnění OP KASAmax

d)       software užívá  jiná  osoba,  ačkoli  si zákazník   k tomuto neopatřil předchozí písemný souhlas společnosti / partnera

e)       zákazník používá nebo šíří nástroje, které by mohly ohrozit bezpečnost, funkčnost či integritu softwaru

f)       zákazník jinak závazně porušuje OP KASAmax

g)       zákazník  vstoupil  do  likvidace,  bylo  zahájeno  a probíhá insolvenční řízení, byla u něj zavedena nucená správa nebo proti němu byla zahájena exekuce

h)       existuje důvodné podezření, že zákazník poskytnutý software zneužívá (včetně užití pro větší počet zařízení, než k němuž je zákazník licencí oprávněn)

12.6        Výpověď OP KASAmax kteroukoliv ze stran nezbavuje zákazníka povinnosti uhradit veškeré závazky vůči společnosti / partnerovi.

13. TECHNICKÁ PODPORA

13.1        Při odsouhlasení OP KASAmax zákazník automaticky získává technickou podporu „Basic“ na bezplatné období 14 dní.

13.2        Po uplynutí bezplatného období za využívání technické podpory má zákazník možnost výběru jedné z nabízených smluv o poskytování technické podpory. V případě, že nezvolí žádnou z nabízených smluv, jsou úkony v rámci technické podpory zpoplatněny dle platného ceníku.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1        Pro případ, že kterékoli ustanovení těchto OP KASAmax je nebo se stane neplatným, nevymahatelným či zdánlivým, nebude mít tato neplatnost, nevymahatelnost či zdánlivost za následek neplatnost, nevymahatelnost či zdánlivost zbývajících ustanovení OP KASAmax.

14.2        Tato verze OP KASAmax je platná od 1.1. 2016.

14.3        Veškeré informace týkající se produktů, OP KASAmax či ceníku budou zpřístupněny zákazníkům na kontaktních místech společnosti, partnera, na webových stránkách společnosti nebo jiným vhodným způsobem.

14.4        Smluvní strany se dohodly, že OP KASAmax mohou být společností i partnerem jednostranně měněny či doplňovány, a to zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn ovlivňujících např. komunikaci se zákazníky nebo způsob uzavírání, změn a ukončení  OP KASAmax,  ale  také z  důvodu rozšíření  nebo změn produktů poskytovaných společností / partnerem.  Společnost i partner jsoudále oprávněni jednostranně změnit OP KASAmax tehdy, pokud se změní podmínky na trhu či obchodní nebo licenční podmínky firem, s nimiž společnost / partner spolupracuje a jejichž služeb užívá při poskytování plnění zákazníkům.

14.5        Zákazník  bude o  změně  nebo doplnění OP KASAmax informován e-mailem a to nejméně 30 dnů před účinností této změny či doplněním OP KASAmax. Touto změnou či doplněním nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP KASAmax. Zákazník má právo změnu či doplnění OP KASAmax odmítnout a OP KASAmax z tohoto důvodu písemně vypovědět, a to nejpozději do data nabytí účinnosti změněné nebo  doplněné OP KASAmax. Nevyužije-li zákazník tohoto práva, platí, že s obsahem změněné či doplněné OP KASAmax vyslovil souhlas. V případě odmítnutí této změny je ukončen vztah mezi společností / partnerem a zákazníkem a v důsledku toho není možné nadále užívat licenci k softwaru. V případě odmítnutí se dále také zákazník vzdává práva jakékoliv kompenzace za již uhrazenou licenci.

14.6        Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že změny OP KASAmax provedené ve prospěch zákazníka, jsou společnost i partner oprávněni oznámit způsobem dle čl. 14.5 OP KASAmax i ve lhůtě kratší, než která je uvedena v předmětném článku a že změny, které nejsou v neprospěch zákazníka, nezakládají právo k výpovědi OP KASAmax.

14.7        Práva a povinnosti smluvních stran těmito OP KASAmax neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona, a to zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

14.8        Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace mezi nimi bude probíhat v českém jazyce.

14.9        Smluvní strany v souladu s § 89a o.s.ř. sjednávají, že k projednání veškerých sporů, které vzniknou na základě, nebo v souvislosti s Licenční  smlouvou  bude místně příslušný Městský soud v Brně a tyto spory budou řešeny výhradně podle práva České republiky.

14.10      Zákazník uděluje   společnosti  i partnerovi souhlas   k použití   veškerých záznamů, nahrávek, kopií písemností nebo  komunikace smluvních stran jako důkazního prostředku v případném sporu mezi společností / partnerem a zákazníkem, a to za podmínky, že byly pořízeny v souladu s OP KASAmax.

14.11      Souhlasem s OP KASAmax uděluje zákazník výslovný souhlas s  uvedením údajů o své osobě k referenčním účelům v referenčních materiálech a na referenčních listech společnosti i partnera, které mohou být dále využity v propagačních materiálech. Údaji zveřejňovanými v referenčních materiálech a na referenčním listu se rozumí zejména obchodní firma, případně i obchodní značka či název, který zákazník užívá pro účely podnikání, logo, identifikační číslo, předmět podnikání, místo podnikání, umístění provozoven či další veřejně dostupné údaje o zákazníkovi a typ využívaných služeb, přičemž všechny tyto údaje budou uvedeny v těchto materiálech bezplatně. Souhlas je zákazník oprávněn kdykoli odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla společnosti / partnera.

14.12      Smluvní strany pro práva a povinnosti vzniklá z OP KASAmax vylučují aplikaci ustanovení  § 557 Občanského zákoníku.

14.13      Smluvní  strany  podle  §  558  odst.  2  Občanského  zákoníku vylučují, aby nad rámec výslovných ustanovení OP KASAmax byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z praxe, která mezi nimi  bude zavedena  či  z obecně zachovávaných obchodních zvyklostí, týkajících se předmětu OP KASAmax.

14.14      Smluvní strany podle  §  630 odst. 1 Občanského  zákoníku ujednávají promlčecí lhůtu pro práva vzniklá z OP KASAmax ve  prospěch  společnosti  i partnera v délce deseti let ode dne, kdy mohlo být právo uplatněno poprvé.

14.15      Zákazník prohlašuje, že v souladu s § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

14.16      Pro vyloučení případných pochybností smluvní strany prohlašují, že souhlas s OP KASAmax při svém podnikání jako podnikatelé, a že se tak na OP KASAmax neuplatní ustanovení § 1793, § 1796, § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku.

14.17      Společnost ani partner nejsou ve vztahu k zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování  ve smyslu ustanovení  § 1826 odst. 1 Občanského zákoníku

14.18      Smluvní strany se podle § 1895 Občanského zákoníku dohodly, že jakákoliv práva či povinnosti z OP KASAmax mohou být společností nebo partnerem postoupena na třetí osobu, s čímž zákazník v souladu s § 1897 odst. 1 Občanského zákoníku vyslovuje předem svůj souhlas. Zákazník nemůže jakákoli svá práva či povinnosti z OP KASAmax bez souhlasu společnosti / partnera postoupit nebo převést na třetí stranu.

14.19      Pokud společnost / partner nevykoná jakékoliv své právo vyplývající z OP KASAmax, vykoná jej zčásti nebo se zpožděním, nebude to mít účinky vzdání se takového práva a jakýkoliv částečný výkon takového práva nebude překážkou pro jeho jiný nebo další  výkon  nebo pro výkon jiného práva, pokud příslušné právní předpisy nestanoví jinak.

14.20      Těmito OP KASAmax nejsou dotčena příslušná ustanovení zákona č. 120/2001 Sb., Autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ani dalších právních předpisů upravující užívání počítačových programů a databází, ani sankce stanovené těmito právními předpisy za jejich nelegální užívání.

14.21      Zákazník prohlašuje, že se s obsahem OP KASAmax řádně seznámil a vyslovuje s nimi svůj souhlas.

V Brně dne 1.1.2016

Jan Schaffer
Jednatel společnosti